:خدايا این روزها دائما متوجه استجابت دعاهایم می‌شوم مدام خو

:خدايا این روزها دائما متوجه استجابت دعاهایم می‌شوم. مدام خود را غرق در محبتت می‌یابم. مدام نعمت‌هایت به چشمم می‌خورد. و من مثل همیشه کم می‌آورم در برابر خوبی‌هایت، فقط هر چه می‌نگرم نعمت است و نعمت... ☘️ خدایا : چه زیبا دعاهای بندگانت را مستجاب می‌کنی و چه عاشقانه الطافت را بر سرشان می‌باری. زیباتر از بارش باران🌦 ☘️ خدایا : هر چه بیشتر همسفر زندگی ام را می‌شناسم، بيشتر خود را غرق الطاف و محبت‌های تو می‌بینم. بیشتر خود را ملزم به شکر کردن می‌یابم. ☘️ خدایا : شکر و سپاس آنگونه که شایسته خدایی توست، که تو آنگونه که شایسته خدایی ات بوده به من بخشیده ای، نه آنگونه که من لیاقت داشته ام... ☘️ خدایا: ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است و این را با تمام وجود به من چشاندی✨ ☘️ خدایا : باور داشتم امیدی که به تو بسته شود ناامید نمی‌کنی و این را با تمام قلبم حس کردم💚 ☘️ خدایا : چه کسی بهتر از تو برای امید بستن، برای دعا کردن و خواندن؟ چه کسی بهتر از تو برای عشق ورزیدن؟ و چه پاسخی عاشقانه تر و شیرین تر از پاسخ تو به بنده♥️

برو به منبع اصلی