تعلیم آداب و ادب خوردن و آشامیدن سفره گسترانیدن، مهمانی دادن

تعلیم آداب و ادب خوردن و آشامیدن سفره گسترانیدن، مهمانی دادن و مهمانی رفتن از کجا آمده است؟ #najmekobtapub #کتاب_عرفانی #آداب_السفره #علاءالدوله_سمنانی پیامبران هر یک به خودی خود مربّیان بزرگی برای اصلاح و تربیّت مردم نسبت به خوب خوردن و آشامیدن بودند و لذا در دل روایات نکته‌های نغزی در این‌باره وجود دارد. آنان به ما آداب و ادب خوب خوردن و آشامیدن، سفره انداختن و میهمان دعوت کردن را آموختند و چنان چه آموختند نیز خود به خوبی عمل نمودند. در آیات قرآنی از خوردن، نحوه‌ی خوردن، پذیرایی کردن و اموری مشابه سخن گفته است. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #آداب_غذا_خوردن #آداب_اجتماعی #آداب_مهمانی #آداب_میزبانی_مهمانی #آداب_پذیرایی #آداب_زندگی #تصوف_عرفان_درویشی #تصوف_و_عرفان #مکتب_کبرویه #کتابچه #موسیقی #کتابفروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra 📚www.ketab.ir

برو به منبع اصلی