کارما یا همان قانون کارما به معنی این است که هر عملی که در

. کارما یا همان قانون کارما به معنی این است که هر عملی که در زندگیتان انجام می دهید دارای یک عکس العمل است. بسیاری از افراد از من می‌پرسند که کارما چیست و چگونه هر عملی که انجام میدهیم چه خوب و چه بد عکس العمل را وارد زندگی ما خواهد کرد. بر اساس قانون کارما تمام اعمالی که در این دنیا انجام می دهیم دارای یک عکس العمل است. به زبان ساده تر وقتی کار و اعمال خوبی انجام می دهیم در عکس العمل آن نتایج خوبی خواهیم گرفت. اما وقتی کار و اعمال بدی انجام می دهیم بر اساس قانون کارما که همانند قانون جذب یک قانون ثابت در جهان است نتایج منفی وارد زندگی تان می شود. به زبان ساده می گویند از هر دست بدهی از همان دست هم میگیری و این ضرب المثل ساده بیانگر قانون کارما در جهان هستی ا

برو به منبع اصلی