دیر است برای بازگشتن برای خواندنِ تصنیف‌های کوچه و بازار بر

. دیر است برای بازگشتن برای خواندنِ تصنیف‌های کوچه و بازار برای بوییدن کودکانه‌های گل‌ها آیا هنوز هم می‌انگاری که من از کنار پنجره‌ات خواهم گذشت؟ یا کنار پله‌ها خواهم نشست؟ . 🏡 . عکس و متن از پیج 📸✏ . از کتابِ بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم . #خانه #شهر #عکاسی #دوربین #قدیمی #سبز #زیبا #طراحی

برو به منبع اصلی