گدازه در مقابل یخ! برای اطلاعات بیشتر دنبال کنید! • • • • • برای اطلاعات بیشتر (ما) را دنبال کنید

گدازه در مقابل یخ! 🔥🧊 برای بیشتر دنبال کنید! 🛠 • • • • • برای اطلاعات بیشتر ما را دنبال کنید! # مهندسی ------------------------------------------------ ----------- 𝘋𝘔 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘰𝘳 𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘰𝘷𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵 (𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥) 𝘈𝘭𝘭 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 (𝘴): • 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: ناشناخته ---------- ------------------------------------------------ هشتگ ( نادیده گرفتن): # مهندسی ابزارها # فناوری # فناوری # مهندسی مکانیک # مهندسی # مکانیک # مهندسی # مهندس # مهندسی زندگی # اسبابک # فن آوری # فوتوتک # مهندسی # دنیای فناوری # مهندسی لوله # اتوماسیون # فن آوری # مهندسی # فناوری # مهندسی # فناوری # یخ # لوا

برو به منبع اصلی