تعادل انسان در یک جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟ تعادل جامعه بهتعادل انسان در یک جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟ تعادل جامعه بهتعادل انسان در یک جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟ تعادل جامعه بهتعادل انسان در یک جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟ تعادل جامعه به

تعادل انسان در یک جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟ تعادل جامعه به

تعادل انسان در یک جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟ تعادل جامعه به چه چیزهایی بستگی دارد؟ اساساً چگونه می‌توان هستی و وجود را بدون عدالت در نظر گرفت؟ #najmekobrapub 📖 📚 📖 #آشنایی_با_کتاب #انسان_در_تعادل تعادل انسان در یک جامعه به عدالت انسانی و عدالت برای انسان ربط دارد. اگر به عدالت الهی در هستی و کیهان ناظر باشیم خواهیم دید که عدالت به طور زنجیره‌وار در هم تنیده است. کافی است که در کیهان چیزی از تعادل خود خارج شود آنگاه کل معادلهٔ گیتی به هم می‌ریزد. وقتی که از عدالت کیهانی و هستی سخن می‌گوییم، از نظمی عمیق و ادب و آدابی دقیق حرف می‌زنیم که لاجَرَمِ هستی و «بودن» است. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #انسان_شناسی #خداشناسی #خودشناسی #شناخت_خود #عدالت #تعادل #آنتروپولوژی #آنتروپولوژیست #تعامل #فکر_فلسفی #فیلسوف #تعادل_انسان_و_طبيعت #کتاب_فلسفی #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #کتابفروشی #نوروز١4٠٠ #چاپ١4٠٠ 🆔www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی