ماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالیماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالیماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالیماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالیماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالی

ماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالی

ماهی کوچک تُنگ ما هم سراب میبیند ترسم از روزیست که تنگ خالی باشد و ماهی بر روی قالی #ماهی #ماهی_شکم_پر #ماهیگیری #ماهی_قزل_آلا #قزل_آلا #سبزی_پلو #لذت_آشپزی #غذای _شمالی #غذای_سنتی #شمال #گیلان #رشت

برو به منبع اصلی