ذهن یعنی قدرت پردازش اطلاعات و هماهنگی مطالب و عقل چیزی است

ذهن یعنی قدرت پردازش اطلاعات و هماهنگی مطالب و عقل چیزی است که خداوند با آن عبادت می شود و به وسیله‌ی آن بهشت به دست می‌آید. تکلیف و پاداش هر شخص به اندازه‌ی عقلش است. عقل و لشگرش(نیکی‌ها) در برابر جهل و لشگرش(بدی‌ها) قرار دارند، در نتیجه هر چه عقل انسان زیاد‌تر شود، احسان و عبادت و صفات نیک و دوری از بدی‌ها هم تقویت می‌شوند. توجه داشته باشیم که تمام خواص مذکور برای سرکه، مربوط به سرکه طبیعی می‌باشد و نه سرکه‌های کارخانه‌ای و سوپرمارکتی که بسیار مضر هستند. بهترین سرکه، سرکه انگور خمری است.

برو به منبع اصلی