سرکه برای تمام مزاج ها خوب است و موجب اعتدال طبایع می‌شود، ت

سرکه برای تمام مزاج ها خوب است و موجب اعتدال طبایع می‌شود، توجه داشته باشیم که طبع سرکه خمری، معتدل و رو به گرم است و حکمای طب قدیم از جمله ابن سینا معتقد به گرم بودن طبع سرکه خمری هستند. اما سرکه غیر خمری و سرکه های صنعتی همگی سرد و مضراند. سرکه را می‌توان با نان به عنوان خورش مصرف کرد و یا غذا رو با آن ختم نمود. سرکه خَمری یعنی سرکه‌ای که اول تبدیل به شراب شده، سپس خود به خود و بدون اضافه کردن چیزی تبدیل به سرکه شده است. معمولا سرکه‌های خانگی به همین نحو درست می‌شوند اما بعضی چیزی به ان می‌افزایند تا زودتر تبدیل به سرکه شود که می شود سرکه غیر خمری. برای اطمینان هنگام خرید سرکه‌ی خانگی از فروشنده روش درست کردنش را بپرسید تا متوجه شوید خمری هست یا نه. مراکز طب اسلامی نیز سرکه خمری دارند.

برو به منبع اصلی