افرادی که صبر و حلم ندارن، زود عصبانی میشن، زودرنجن، استرس ز

افرادی که صبر و حلم ندارن، زود عصبانی میشن، زودرنجن، استرس زیاد دارن و...؛ خوردن میوه به واسشون واجبه! تا فصلش هست هر روز ناشتا به شیرین بخوریم. . . . . #زودرنجی #درمان_زودرنجی #استرس #درمان_استرس #صفای_ذهن #تقویت_ذهن #درمان_عصبانیت #عصبانیت #خشم #درمان_خشم #به #میوه_به #سفرجل #السفرجل

برو به منبع اصلی