شناخت آفت ها و عوامل کم شدن یا از بین رفتن محصول فصل گسترده

شناخت آفت ها و عوامل کم شدن یا از بین رفتن محصول فصل گسترده ای از کشت هیدروپونیک است اما در این بخش گیاهچه میری را با هم خواهیم دید علت گیاهچه میری در اینجا گونه ای قارچ است که خوشبختانه در نشاء کاری شانه ای قارچ از خانه ای به خانه دیگر منتقل نمی شود @farshad.shakouryfar @ranstudio1 #hydroponic #aeroponic #cutflowers #agricultural #fertilizers #کشاورزی #گلخانه #هیدروپونیک #کم_آبی #طبیعت #آفت #قارچ #کشاورزی_صنعتی #گیاهچه_میری #نشاء #محیط_زیست #سالم_خواری #تولید #زمین #farshad.shakouryfar #ranstudio1

برو به منبع اصلی