: با صدا ببینید آخی ترسیدن! ☺️ میش نژاد اسکاتیش‌بلک‌فیس و سه

: با صدا ببینید آخی ترسیدن! ☺️ میش نژاد اسکاتیش‌بلک‌فیس و سه‌قلوهاش مزرعه‌ای در ایرلند . . . . . . . . . Video by : #scotishblackface #irlanda #sheeps #lambing #farmer #گوسفندان #حیوانات #طبیعت #بره #اسب #گوساله #میش #شتر #سگ #قرقاول #ایرلند #اروپا #مرتع #أغنام

برو به منبع اصلی