صدای نفس کشیدن پاییز را میشنوی؟

🍂🧡🍁 . . . #پاییزی🍁 . . . صدای نفس کشیدن پاییز را میشنوی....؟ . . . #صدای_ماندگار #صدای_پاییز_می_آید #صدای_پاییز #صدای_پاییز_را_باید_شنید #صدای_پای_پائیز_به_گوش_میرسد🍁 #نفس_بکش #خودتو_دوست_داشته_باش #خودتکونی #هوای_تازه

برو به منبع اصلی