زمان بهینه از شیرگیری گوساله ها از نظر تئوری می توان گوساله

. زمان بهینه از شیرگیری گوساله ها . از نظر تئوری می توان گوساله ها را حدود 4 هفتگی از شیر گرفت ولی در عمل بهترین زمان از شیرگیری گوساله ها 5 تا 6 هفتگی گزارش شده است که در این حالت گوساله با بهترین عملکرد همراه خواهد بود. معیار اصلی از شیر گرفتن شامل سن گوساله، وزن بدن و مقدار مصرف ماده خشک است. مقدار مصرف ماده خشک بهترین معیار جهت از شیرگیری گوساله می باشد. وزن زنده به علت متغیر بودن وزن تولد معیار خوبی جهت از شیر گرفتن گوساله نمی باشد. گوساله هایی که دو روز متوالی 2 کیلوگرم ماده خشک (یک کیلوگرم در روز) مصرف می نمایند را می توان با اطمینان از شیر گرفت. . . #باریج_وت #باریج_اسانس #دامپزشکی #دامپروری #دامداری_صنعتی

برو به منبع اصلی