تنگ خشک_سیوند زندگی یک پژواک است هر چه می فرستید باز میگردد

📷 تنگ خشک_سیوند 🍁 زندگی یک پژواک است هر چه می فرستید باز میگردد هر چه می دهید می گیرید هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد پس همیشه خوبی کنید. اما به اندازه ‏_______________________________________ #کوه #تنگ_خشک #تنگ_خشک_سيوند #آبشار_تنگ_خشک #شیرازگردی #شیراز #پاییز #پاییزی #رنگارنگ #برگ #زرد #سعدیه #شعر #عكس #شیرازیا #عكاسی #شیراز #فارس #ایران #شهرراز #شیرازی #شیرازگردی #شیراز_من #شیرازیهای_باحال #شیرازی_ها #شیرازقدیم #نوستالژی #فارسگردی #ایرانگردی #شیرازی

برو به منبع اصلی