رد کارنت یا انگو فرنگی شرایط اقلیمی و خاک مورد نیاز رد کارنت

رد کارنت یا انگو فرنگی شرایط اقلیمی و خاک مورد نیاز رد کارنت انگور فرنگی قرمز حبه ریز جزو میوه های کمیاب مناطق معتدل و سرد شمال اروپا و مغرب و جنوبغربی آسیابه شمار آمده و قادر به تحمل سرمای زمستان است.انگور فرنگی بیشتر تمایل به آب هوای خنک دارد. این گیاه به زمستان های متوسط تا طولانی نیاز دارد تا دوره استراحت خود را به پایان برساند. نیاز سرمایی آن بسته به نوع رقم 800 تا 1500 ساعت دمای زیر 7 درجه سانتیگراد می باشد. در دوره استراحت، این گیاه قادر است سرمای منفی 20 درجه سانتیگراد را تحمل کند. مجموعه حرارتی مورد نیاز در دمای متوسط بالای 5 درجه سانتیگراد برای باز شدن جوانه ها، 20 تا 40 درجه روز و برای گلدهی 160 تا 200 درجه روز است. شماره تماس برای خرید : سینا بنیادی .

برو به منبع اصلی