وقتي نمك فلفل زياد ميزني ⭕️بفرست واسه كسايي كه اينجوري آشپزي

🤣😂وقتي نمك فلفل زياد ميزني 😂😍 . ⭕️بفرست واسه كسايي كه اينجوري آشپزي ميكنن😂 . @tehran.resturants #هات_داگ #ساندویچ #نشاط_مفید #تنوری #سیبزمینی_سرخکرده #ژامبون_تنوری #مرغ #پاچینی #دونر #کباب_ترکی #مرغ_مجلسی #مرغ_بریان #ستارخان #کباب #خوشمزه #استيك #گريل #پيتزا #صبح #قرنطينه #كرونا #خونگي #آشپز #سرآشپز

برو به منبع اصلی