سام - کتابخانه در قسمت بالایی کتاب‌ها به صورت افقی روی هم چیسام - کتابخانه در قسمت بالایی کتاب‌ها به صورت افقی روی هم چیسام - کتابخانه در قسمت بالایی کتاب‌ها به صورت افقی روی هم چی

سام - کتابخانه در قسمت بالایی کتاب‌ها به صورت افقی روی هم چی

سام - کتابخانه در قسمت بالایی کتاب‌ها به صورت افقی روی هم چیده می‌شوند و در قسمت پایینی به صورت عمودی. فاصله بین تقسیم بندی‌ها برای ضخامت های مختلف کتاب از یک سانتی متر تا 9 سانتی متر متغیر هستند. بدنه و تیرک ها تماما از چوب بلوط ساخته شده اند که با اتصالات و اجرایی دقیق کتابخانه ای نفیس ارایه گردیده است . designed by Mohegh . #soulmadeproducts . ‎ #sustainable ‎‏ #furniture #original #design #art #sculpture #blackandwhite #black #modernism #contemporaryart #contemprarydesign #timeless #wood #crafts #sofa #colorful #desks #workingtable #wood #acajou #drawers #crazy #designer #art #artgallery #designgallery #conceptstore #collectors

برو به منبع اصلی