*

#کاکتوس # #افوربیا #سرعوس #بذر #خزانه_کاکتوس #آریوکارپوس #آرامش #زیبا #دوستت_دارم #خدایاشکرت

برو به منبع اصلی