بهترین حالت این است که با سه نفس آب نوشید‌ آب را به آرامی بن

بهترین حالت این است که با سه نفس آب نوشید‌. . آب را به آرامی بنوشید و یک باره و با سرعت ننوشید زیرا موجب بیماری کبدی می شود.

برو به منبع اصلی