در بررسی سیر تکامل کشت توت فرنگی در کشور سیستم عمودی کشت تجر

در بررسی سیر تکامل کشت توت فرنگی در کشور سیستم عمودی کشت تجربه شد ، تجربه ای که پس از هر فصل کشت با درک آسیب شناسی های آن مثلا نور و سایه اندازی روند تغییری در آن ایجاد شد و امید این مقدمه آغازی آگاهی بخش باشد برای بررسی این نوع سیستم کشت . @farshad.shakouryfar #farshad.shakouryfar #ranstudio1

برو به منبع اصلی